POWER

COMPANY

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglądy wyłączników przeciwpożarowych

powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.

 

 

 

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu wyłączników prądu?

 

 

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia
   

 • Aktywacja wyłącznika
   

 • Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu
   

 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej i nieaktywnej części
   

 • Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu
   

 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego
   

 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika

 

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

Tabela prezentuje statystyczne szacunki, które mogą różnić się w zależności od liczby punktów pomiarowych. Przy dużych zleceniach przewidujemy atrakcyjne upusty cenowe. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  

Pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy i tym samym potwierdzić, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.  

 

 

Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz jedynie do czynników uciążliwych. 

 

Dawna norma PN-84/E-02033 zalecała pomiary nie rzadziej niż co 5 lat. Norma ta obecnie została zastąpiona przez PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, która określa minimalne natężenie światła elektrycznego na różnych stanowiskach pracy ale nie wskazuje częstotliwości pomiarów natężenia oświetlenia. Decyzję co do częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia zawsze może podjąć pracodawca, mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca może ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia np. wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

 

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu stanowisk pracy, po wykonaniu modernizacji oświetlenia oraz dokonaniu zmian na stanowisku pracy oraz  w przypadku wyników pomiarów niezgodnych z Polskimi Normami

 

 

 

 

WYKONUJEMY POMIARY OŚWIETLENIA: 

 

Oferujemy również pomiary fotometryczne dostosowane do aktualnych norm:

 • Pomiary oświetlenia ogólnego wnętrz

 • Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

 • Pomiary oświetlenia awaryjnego

 • Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

CENNIK 
Dojazd - 0,8zł/km 
Pomiar oświetlenia za m2 = 2zł
Cena pomiaru oświetlenia stanowiskowego 35zł szt.  

Minimalna wartość usługi 130 zł 


Andrzej Dubiel  2020

Created with WebWaveCMS