POWER

COMPANY

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglądy wyłączników przeciwpożarowych

powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.

 

 

 

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu wyłączników prądu?

 

 

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia
   

 • Aktywacja wyłącznika
   

 • Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu
   

 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej i nieaktywnej części
   

 • Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu
   

 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego
   

 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika

 

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

 

Polskie Prawo Budowlane nakazuje właścicielom bądź zarządcom nieruchomości dokonywać obowiązkowych kontroli instalacji elektrycznej: 

 

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 

.............

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 

.............

 

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. 

 

 

 

Pomiary elektryczne wykonujemy rzetelnie, gwarantując bezpieczeństwo oraz niezawodność pracy instalacji elektrycznej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości – wykonujemy prace naprawcze.
 

Zwieńczeniem usług, jest przejrzysty i konkretny protokół  kontrolno – pomiarowy. 

 

 

Oferujemy wykonanie:

 • Pomiar impedancji pętli zwarcia,

 • Pomiar rezystancji izolacji,

 • Badania wyłączników różnicowoprądowych (RCD),

 • Pomiar rezystancji uziemień,

 • Pomiar instalacji odgromowych.

 • Pomiar rezystywności gruntu do 4 metrów

 • Pomiary elektronarzędzi 

 

Zachęcamy do złożenia nam zapytania ofertowego. Wszelkie zdjęcia rozdzielni lub planów instalacji lub liczby punktów z wcześniejszego protokołu, przesłane nam na e-mail firmowy, pozwolą nam na opracowanie kosztorysu.

 

Szczegółowych informacji (w tym bezpłatne wyceny) chętnie udzielimy  przez  andrzejdubielfirma@gmail.com

 

 

 

CENNIK 

 

 

 

 

Tabela prezentuje statystyczne szacunki, które mogą różnić się w zależności od liczby punktów pomiarowych. Przy dużych zleceniach przewidujemy atrakcyjne upusty cenowe. 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych - 8 zł/obw. 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych - 12 zł./obw.
Badanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD) - 10zł./szt. 
Pomiar impedancji pętli zwarcia - 5,5 zł/punkt
Pomiar rezystancji uziemień (ze schematem) (1 uziom) -  30 zł. 
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych -  5 zł/ obw. 
Pomiary elektronarzędzi - 30 zł/szt. 

Dojazd 0,8zł/km 

Usuwanie usterek w instalacji roboczo godzina - 60 zł bez materiału 

Minimalna wartość usługi 150 zł
Andrzej Dubiel  2020

Created with WebWaveCMS